Företagets policy

Kvalitetspolicy

Vi levererar professionell fönsterputsning och lokalvård som visar att vi har kundens behov och bästa för ögonen.

Vi arbetar med löpande, dokumenterad och mätbar kvalitetsuppföljning genom vårt kvalitetsledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 som avser vårt kvalitetsarbete.

Alla våra medarbetare ska få rätt kompetens hela vägen från introduktion och grundutbildning till individuell fortbildning. Regelbundna, uppföljningsbara medarbetarsamtal genomförs.

Våra tjänster ska hålla högsta kvalitet avseende noggrannhet och kvalitet och därigenom leverera en tjänst som motsvarar kundens krav och förväntningar för att uppfattas som en förtroendegivande leverantör.

Vårt arbete präglas av att varje medarbetare tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Våra medarbetare gör dagliga egenkontroller för att upptäcka och åtgärda eventuella fel innan det blir ett problem för kunden.

Vi arbetar förebyggande och proaktivt för att undvika avvikelser och reklamationer.

Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa revisioner, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav beaktas och följs.

Miljöpolicy

Vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

Vid inköp av fönsterputsmaterial, kontorsvaror och förbrukningsvaror inom ramen för vårt område väljer vi alternativ som är miljöanpassade, miljömärkta och vi arbetar med leverantörer som har hög miljömedvetenhet.

Vi arbetar aktivt med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till transporter genom att planera och samordna dessa samt vid bilkörning ha en miljöanpassad körstil, så kallad EcoDriving. Vår målsättning är att minska vår miljöbelastning genom att effektivisera transporter och rutter.

Vi arbetar med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget, såsom källsortering. Vår sophämtning motsvarar dessa krav, inklusive omhändertagande av eventuella miljöbelastande avfallsämnen.

Vi minimerar vår användning av resurser såsom vattenförbrukning och förbrukningsmaterial när fönsterputsarbete utförs.

Vi förebygger förorening genom att underhålla och serva maskiner, fordon och utrustning samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö och andra åtaganden.

Vi följer interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.

Vi arbetar långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda. Detta gör vi årligen genom både intern och extern revision.

Etikpolicy

Vi bedriver vår fönsterputs- och lokalvårdsverksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.

När vi ser felaktigheter och oegentligheter så reagerar vi. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Vi uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.

Vi ser på våra uppdragsgivare som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla ska vara nöjda utefter avtalens förutsättningar.

Vi ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.

Vi uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.

Vi vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.

Vi följer kollektivavtalets samtliga överenskommelser fullt ut och ser detta som ett långsiktigt sätt att uppnå goda arbetsförhållanden.

Offertförfrågan

Klicka på knappen nedan för att komma till vårt formulär för offerförfrågan.

Vi stödjer barncancerfonden

Anledningar att anlita oss:

  • Noggranna medarbetare
  • Konkurrenskraftiga priser
  • Garanti på utfört arbete
  • Vi håller utlovade tider
  • Auktoriserat Serviceföretag
  • Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv
  • Kollektivavtal genom Almega
  • Kvalitets- och miljöcertifierade enligt Svensk Standard ISO 9001:2015 och 14001:2015
  • Utbildade för höghöjdsarbeten med repteknik